Przetargi - nasze inwestycje - Firma MILEX prowadzi poszukiwania podwykonawców - Milex Szczecin

Przetargi

PRZETARG NIEOGRANICZONY

MILEX  Spółka z o. o.
Adres: ul. Kard. Wyszyńskiego 14, 70-201 Szczecin
Adres e-mail: milex@milex.szczecin.pl
Tel.    91 488-12-83        Fax   91 488-12-87Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na realizację zadania pn:


„Wykonanie otworu geotermalnego Trzęsacz GT-1 dla rozpoznania zasobów wód termalnych w utworach dolnej jury wraz z określeniem warunków hydrogeologicznych w związku z wtłaczaniem wód do górotworu w rejonie miejscowości Trzęsacz, gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie.”

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac:
•    Prace przygotowawcze ( drogi, place, montaż urządzeń, rurociąg zrzutowy, zbiornik o pojemności 4000m³ )
•    Wiercenie otworu Trzęsacz GT-1 do głębokości 1290 m +/- 10%
•    Badania i pomiary hydrogeologiczne
•    Badania geofizyki otworowej
•    Prace końcowe ( demontaż urządzeń, rekultywacja terenu, utylizacja odpadów)
2.    Specyfikację Warunków Przetargu (SWP) wraz z załącznikami  można uzyskać w siedzibie Zamawiającego: pokój nr 300 (III piętro), w godz. 9.00 – 15.00, za odpłatnością wynoszącą 500 złotych (pięćset złotych)
3.    Kryterium oceny ofert: 100% cena.
4.    W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wszystkie wymagania SWP
5.    Pracownikiem Zamawiającego upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest Jerzy Grześkowiak
6.    Zamawiający może dokonać zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.
 

Szczecin, dnia 03 stycznia 2012 r.

Pliki do pobrania

PRZETARG OGRANICZONY

MILEX  Spółka z o. o.
Adres: ul. Kard. Wyszyńskiego 14, 70-201 Szczecin
Adres e-mail: milex@milex.szczecin.pl
Tel.    91 488-12-83        Fax   91 488-12-87


Ogłasza pisemny przetarg ograniczony na realizację zadania pn:

NADZÓR I DOZÓR GEOLOGICZNY PODCZAS REALIZACJI PRAC GEOLOGICZNYCH  DLA ROZPOZNANIA I UDOKUMENTOWANIA ZASOBÓW WÓD TERMALNYCH W MIEJSCOWOŚCI TRZĘSACZ, WRAZ Z OPRACOWANIEM WYMAGANEJ DOKUMENTACJI KOŃCOWEJ1.    Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru i dozoru geologicznego podczas realizacji prac badawczych określonych w opracowaniu pn: „Projekt prac geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych z utworów dolnej jury w miejscowości Trzęsacz, gm. Rewal, woj. zachodniopomorskie” oraz opracowanie sprawozdania - dokumentacji końcowej określającej zbadane zasoby.
2.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – bez załączników: „Projekt prac geologicznych…” oraz „Koncesja Ministra Środowiska na poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych w rejonie miejscowości Trzęsacz” – można uzyskać odpłatnie – (za kwotę 100 zł) w siedzibie Zamawiającego: pokój nr 300 (III piętro), w godz. 9.00 – 15.00.
     W/w załączniki do SIWZ  są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
3.    Kryterium oceny ofert: 100% cena.
4.    Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie  w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 10 stycznia 2012 r. do godz. 12.00.
5.    Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 10 stycznia 2012 r. o  godz. 12.30.
6.    W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wszystkie wymagania SIWZ.
7.    Pracownikiem Zamawiającego upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest Jerzy Grześkowiak.
8.    Zamawiający może dokonać zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Szczecin, dnia 03 stycznia 2012 r.
 

Pliki do pobrania

MILEX Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 14, 70-201 Szczecin
Telefon: +48 91 488 12 83
E-mail: milex@milex.szczecin.pl
www: www.milex.szczecin.pl
Polityka cookies
 
Realizacja: HotelNetwork.pl
Powered by: CMS dla hoteli