Zakład Odzysku Surowców Mineralnych

ZOSM

Zakład Odzysku Surowców Mineralnych

Instalacja Stabilizacji Odpadów

Instalacja Stabilizacji Odpadów

Instalacja Stabilizacji Odpadów

Instalacja Stabilizacji Odpadów

Surowce mineralne należą do nieodnawialnych zasobów przyrody, a ich ilość jest ograniczona. Zasoby surowców mineralnych zależy przede wszystkim od ochrony i racjonalnej gospodarki tymi zasobami, jednak w obliczu rosnącej liczby mieszkańców, oszczędność ta tylko w niewielkim stopniu przyczyni się do zaspokojenia wzrastającego zapotrzebowania na nie. 

 

W Zakładzie Odzysku Surowców Mineralnych wdrażana jest nowoczesna technologia, umożliwiającą produkcję kruszywa pn. Grunt Stabilizowany MX. Materiał ten znajduje zastosowanie w budownictwie drogowym i hydrotechnicznym. Mieszanka  powstaje w specjalnie do tego celu skonstruowanej instalacji. 

 

Zakład do produkcji mieszanek przyjmuje określone materiały odpadowe takie jak refulat, popioły, czy niektóre odpady komunalne w celu ich ustabilizowania i ponownego przetworzenia.

Główne elementy ZOSM stanowią

Pole odkładu (osuszania) refulatu:

Zakład może przyjmować do przerobu refulat osuszony z wykorzystaniem transportu wodnego lub kołowego. Docelowo urobek z pogłębiania akwenów (refulat) będzie dostarczany również na teren ZOSM rurociągiem, w postaci uwodnionej z pogłębiarki zacumowanej na przystani dalbowej lub bezpośrednio z barki.

Instalacja Stabilizacji Odpadów (ISO 60):

Instalacja IPPC do produkcji mieszanek stabilizowanych służy do odwadniania urobku pogłębiarskiego, odzysku surowców mineralnych oraz do produkcji materiału budowlanego bez zmiany ich właściwości fizyko-chemicznych. Jako mineralne dodatki stosuje się: kruszywa, uboczne produkty spalania oraz spoiwa hydrauliczne.

ISO-60 stanowi zmodernizowany węzeł betoniarski, w którym następuje mieszanie osuszonego refulatu z dodatkami stabilizującymi. W porównaniu z klasycznym węzłem betoniarskim, instalacja jest rozbudowana o kilka zasobników na dodatki stabilizujące. Cały proces stabilizacji refulatu jest sterowany programem komputerowym, który precyzyjnie określa ilość dodatków stabilizujących oraz czas pracy mieszalnika do momentu osiągnięcia zadanych parametrów wyprodukowanego kruszywa. 

Instalacja MORESA 4.0:

Moresa 4.0 odzyskuje surowce mineralne i organiczne zawarte w zmiotkach z ulic Szczecina i Polic. Mieszanina odpadów zawierająca szlamy, piasek, ziemię, kamienie, części organiczne jest zasypywana do kosza instalacji skąd automatycznie kierowana jest na poszczególne etapy procesu. Po przejściu mieszanki przez instalację e efekcie końcowym odzyskujemy czysty piasek, humus oraz nadgabaryty (kamienie), o wysokim stopniu czystości. Instalacja może pracować w ruchu ciągłym, a także może być ustawiona na każdym utwardzanym podłożu i przygotowana do pracy w ciągu dwóch godzin.

Przystań dalbowa:

Docelowa przystań dalbowa, stanowiąca główny węzeł logistyczny ZOSM będzie zlokalizowana bezpośrednio przy Kanale Skolwińskim. Jej głównym zadaniem będzie obsługa taboru pływającego, zarówno dostarczającego do ZOSM urobek z pogłębiania akwenów jak też odbierającego z ZOSM produkty gotowe. 

 
MILEX Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 14, 70-201 Szczecin
Telefon: +48 91 488 12 83
E-mail: milex@milex.szczecin.pl
www: www.milex.szczecin.pl
Polityka cookies
 
Realizacja: HotelNetwork.pl
Powered by: CMS dla hoteli